Política de privacitat

ÀMBIT D’APLICACIÓ

ESPAI MASS BENESTAR I MOVIMENT, S.L. (En endavant, “ESPAI LOTUS”) es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a la web que s’indica a continuació i que té la següent adreça https://espailotus.com/ (d’ara en endavant , la “Web”).

Els continguts de la web són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per ESPAI LOTUS..

La utilització d’aquesta Web atribueix la condició d’usuari (en endavant, “l’usuari”). L’usuari pot navegar i utilitzar la Web sense necessitat d’aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals ESPAI LOTUS tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats a aquest efecte, o quan contacti amb ESPAI LOTUS a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera que prevegi la Web. Si es recullen dades personals a través de Cookies, se li informarà degudament a través de la Política de Cookies, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política d’observança i ús de les dades personals recollides a la nostra web o dispositius auxiliars com mòbils o tablets. Així mateix, la utilització del Web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa.

Tingueu en compte que tot i que puguin existir enllaços a la nostra Web que redirigeixin a altres Webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica tan sols a la Web i no a les Webs d’altres companyies o organitzacions a les que la Web estigui redirigida. ESPAI LOTUS no controla ni aprova el contingut de Webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les Polítiques de Privacitat d’aquestes webs.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en compliment del que estableix la normativa vigent procedim a donar informació dels extrems que s’indiquen a continuació:

El responsable de tractament de les seves dades personals és:

ESPAI MASS BENESTAR I MOVIMENT, S.L.
C.I.F.: B-44979029
Domicili: Carrer Modolell n-º 64, Baixos (08021 – Barcelona)
Correu electrònic: info@espailotus.com
Telèfon: 669 988 211

Registre mercantil
Tomo 48762
Foli 130
Full B 595295
Inscripció 1
Data: 12/04/2023

Així mateix, pot posar-se en contacte amb el Responsable de Seguretat de ESPAI MASS BENESTAR I MOVIMENT, S.L. a l’adreça de correu electrònic info@espailotus.com

Dades que es tracten, registre d’activitats de tractament i finalitat pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualsevol altres que s’originin com a conseqüència de l’accés a la nostra pàgina web. Informar-los que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament de dades existent, titularitat i responsabilitat de ESPAI LOTUS, consentint de forma expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per a les següents finalitats:

FINALITAT
Atendre i resoldre les sol·licituds de l’usuari o les peticions que es puguin fer a través del correu electrònic de contacte de la nostra pàgina web

BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES
Interès legítim, el consentiment de l’interessat al emplenar i a l’enviar el formulari i, en el cas que la sol·licitud sigui relativa a l’exercici de drets, la nostra legitimació serà el compliment d’una obligació legal.

FINALITAT
Tractament de les dades per a fins estadístics, per millorar la qualitat dels serveis prestats

BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES
La base de legitimació és l’interès legítim, ja que mitjançant aquestes estadístiques podem millorar el lloc web oferint una qualitat superior

Així, en aquells casos que l’usuari presti el seu consentiment exprés mitjançant l’acceptació del checkbox, rebrà publicitat i novetats comercials de ESPAI LOTUS en relació als serveis que prestem a través de mitjans electrònics. No obstant, l’usuari podrà en tot moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament d’aquesta publicitat, dirigint-se a la direcció de correu electrònic info@espailotus.com  , al correu postal de la direcció indicada anteriorment, o seguint les instruccions que continguin les comunicacions telemàtiques.

Els menors de 18 anys sol podran consultar i facilitar dades a la web baix la supervisió i autorització del pare o tutor. Així mateix, donada la dificultat de ESPAI LOTUS per a conèixer la veritable edat dels usuaris, s’adverteix que hauran de ser els pares o tutors legals qui evitin que els menors accedeixin a la pàgina web i facilitin les dades de caràcter personal sense la seva supervisió, excloent tota la responsabilitat a ESPAI LOTUS.

A aquests efectes, l’usuari facilita les següents dades en el formulari de contacte: nom, correu electrònic, telèfon de contacte i les dades que faciliti en els comentaris.

Així mateix, informem que no prenem decisions automatitzades en base a perfils, a excepció de la prevenció del frau a internet.

Formulari de contacte/contacte per correu electrònic/contacte per telèfon

La nostra pàgina Web conté un formulari de contacte que pot utilitzar-se per a posar-se en contacte electrònicament. Sempre que hi hagi ús d’aquesta possibilitat, es transmetrà a nosaltres i es guardarà la informació de caràcter personal que faciliti en el formulari (per exemple, el seu nom, cognoms, direcció de correu electrònic, etc.) al fer clic en el botó “Enviar”. A més, també guardem la data i hora en les que es va utilitzar el formulari de contacte per a evitar el mal ús del nostre formulari de contacte i assegurar la seguretat dels nostres sistemes de processament de la informació.

Alternativament, també poden posar-se en contacte directament amb nosaltres a través del correu electrònic info@espailotus.com , o trucant-nos per telèfon.

Emmagatzemarem les dades personals transmeses en relació amb l’establiment del contacte amb nosaltres i exclusivament per a les finalitats a les quals ens hem referit anteriorment. No transmetrem aquestes dades personals de cap manera a tercers, sens perjudici del que es dirà més endavant. Eliminarem les dades recollides en aquest context en el moment en què el seu emmagatzematge ja no sigui necessari, ni limitarem el seu tractament, en cas que hi hagi una obligació legal per a la seva conservació.

No prenem decisions automatitzades basades en perfils, excepte per a la personalització publicitària i la prevenció del frau en línia.

Categories de dades.

Dades identificatives a través del FORMULARI:

  • Contacte:

A través del formulari de contacte l’usuari facilita les següents dades personals:

Nom i cognoms, correu electrònic, a més de tota la informació continguda en els comentaris.

El termini de conservació de les dades personals és el temps necessari per complir amb les obligacions legals relacionades amb els serveis prestats.

La informació que recullen les nostres Cookies també es conserva per un període màxim, en algun cas, de fins a 2 anys.

Cessió de dades personals. La informació relativa als nostres clients és molt important per a nosaltres, de manera que només cedirem dades per a finalitats concretes i sempre els informarem. Es cediran dades dels usuaris a:

  • Tercers proveïdors de serveis que, com a conseqüència de la prestació dels mateixos, tracten les dades esmentades en nom i per compte de ESPAI LOTUS per a serveis de manteniment informàtic i realització de la pàgina web. I en concret, a la aplicació VIRTUAGYM. Pot consultar aquesta política a través del següent link:

https://virtuagym.com/es/

– En compliment d’una obligació legal, a les autoritats que ho sol·licitin.

Drets de l’usuari. L’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I. o un altre document acreditatiu vàlid, a ESPAI MASS BENESTAR I MOVIMENT, S.L. a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic del Responsable de Seguretat: info@espailotus.com

L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es formulin sol·licituds infundades o excessives, en aquest cas l’usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

També informar-li que podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Recollida de dades a través de dispositius com mòbils o tablets. Quan vostè utilitza la pàgina web de ESPAI LOTUS i sol·licita o consent serveis de localització, quan correspongui, podrem rebre informació sobre la seva localització i sobre el dispositiu mòbil o tablet, incloent un identificador únic d’aquest. Podrem utilitzar aquesta informació per proporcionar-li serveis basats en la seva localització com, per exemple, resultats de cerca i altres continguts personalitzats. La majoria dels dispositius mòbils li permeten desactivar aquests serveis de localització. 

MESURES DE SEGURETAT

ESPAI LOTUS informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per evitar en la mesura que es pugui els accessos no autoritzats, sostraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades. En el sentit exposat tractem les dades personals utilitzant SSL.

Comptem amb sistemes de seguretat físics, electrònics i procedimentals en relació amb la recollida, emmagatzematge i divulgació d’informació personal de l’usuari. Els nostres procediments de seguretat impliquen que, alguns cops, li sol·licitem proves d’identitat abans de facilitar-li informació confidencial.

CONFIDENCIALITAT

En compliment amb la normativa vigent, ESPAI LOTUS es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l’usuari ens faciliti durant la seva navegació per aquesta pàgina web i del seu deure de guardar-les de forma confidencial.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I / O INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, codi de llenguatge, Software i altres elements que apareixen a la web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de ESPAI LOTUS o del titular dels mateixos.

Les marques o signes distintius de qualsevol classe de continguts de la web estan així mateix protegits per la llei.

En cap cas podrà l’usuari modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a ESPAI LOTUS, en aquest cas reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

ESPAI LOTUS no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i / o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

INFORMACIÓ AUTOMÀTICA

Aquests són alguns exemples de la informació que recollim i analitzem: L’adreça IP d’Internet que utilitza per a connectar-se a Internet amb el seu ordinador, informació sobre el seu ordinador i la seva connexió a Internet i sobre la versió i tipus del seu navegador; la seva configuració de zona horària, els tipus i versions de la connexió del seu navegador el sistema operatiu i plataforma que utilitza, “l’historial de visites” de pàgines web (URL) des de, a través i cap a la nostra pàgina web (incloent data i hora), número de Cookies. També podem utilitzar dades del navegador com ara Cookies, Flash Cookies (també anomenades Objectes Locals Compartits) o dades similars en certs llocs de la nostra pàgina web per prevenir el frau, entre d’altres propòsits. En les seves visites a la pàgina web, podem utilitzar eines de software per mesurar i recollir la informació de la sessió, incloent els temps de resposta de la pàgina, errors de descàrrega, durada de les visites a certes pàgines, informació sobre la interacció amb la pàgina (clics de ratolí, desplaçament per la pàgina o nombre de vegades que passa el ratolí per sobre de determinats ítems), i formes de sortir de la pàgina web. Així mateix, podrem també demanar informació tècnica que ens ajudi a identificar el seu dispositiu amb finalitats d’anàlisi diagnòstic i prevenció del frau.

AVISOS I REVISIONS

Si té qualsevol dubte en relació amb la privacitat de ESPAI LOTUS, li preguem ens enviï un correu electrònic detallant la seva consulta i nosaltres intentarem resoldre-la.

ESPAI LOTUS podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat, Política de Cookies i dels Termes i Condicions d’ús per a estar informat en tot moment del contingut que es recull a través de la web, com l’utilitzem i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la Web, de manera que haurà de llegir periòdicament el present document.

Vols venir a provar una classe?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc iaculis lacus orci, vel molestie lectus vestibulum eu. Vestibulum quis nisl ligula. Donec id cursus neque, ut consectetur risus. Donec nec sem massa. Aliquam congue nulla eu nunc viverra, aliquet consequat nisl feugiat. Integer fringilla, justo vel consectetur tristique